De PvdA en de inzet tegen armoede en schulden

30 april 2022

De PvdA werkt keihard aan het bestrijden van armoede. En dat is ook nodig want Leeuwarden behoort tot de top van de gemeenten met het aantal mensen dat in armoede leeft. Dat betekent dat we alles op alles moeten zetten om dat te veranderen. Leeuwarden trekt als enige echte stad in Friesland ook mensen aan die arm zijn. Enerzijds door de woningvoorraad maar ook door een aantal instellingen die in Leeuwarden gevestigd zijn zoals bijvoorbeeld Fier.

Strijden tegen armoede op lokaal niveau is echter taai. Het terugdringen van armoede ligt immers grotendeels op het bord van de rijksoverheid: zij bepalen de hoogte van de uitkeringen en het minimumloon. Zolang dat niet op een acceptabel niveau ligt, is alles wat de gemeente doet gericht op het verkleinen van de gevolgen van het te lage bestaansminimum dat door de rijksoverheid is vastgesteld. Steeds meer mensen mét werk leven ook in armoede.
In het regeerakkoord is te lezen dat het kabinet het minimumloon stapsgewijs met 7,5 procent wil verhogen. De PvdA vind dat veel te weinig: dat moet minimaal naar 14 euro!


Hoopgevend in het regeerakkoord is de genoemde brede schuldenaanpak met oog voor de menselijk maat en het afschaffen van de kostendelersnorm voor jongeren tot 27 jaar. De gemeenteraad van Leeuwarden heeft op 26 januari jl de Visie “Samen werken aan een armoedevrij Leeuwarden” vastgesteld. In deze visie wordt uiteengezet wat de gemeente wil doen om armoede en alles wat daarmee samenhangt tegen te gaan. Want armoede, stress en gezondheid hangen met elkaar samen. Mensen die langdurig in armoede leven voelen zich vaak minder gezond, lopen meer risico op chronische ziekten en overlijden op jongere leeftijd. Leven in armoede verlamt mensen waardoor ze geen plannen kunnen maken en ook het opvoeden van kinderen wordt vaak moeilijk. En daarbij gaat armoede vaak van de ene generatie over op de volgende generatie.

Het is mooi dat we in Leeuwarden het taboe op armoede en schulphulpverlening doorbreken. Minstens zo belangrijk is dat bij de aanpak de mens meer centraal komt te staan en niet het systeem of de daarbij behorende regels. In de nota is te lezen dat zal worden gewerkt op basis van vertrouwen en met ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen zijn mensen die hebben ervaren hoe het is om in armoede te leven en in de schuldhulpverlening hebben gezeten. Als PvdA vinden wij de inzet van ervaringsdeskundigen belangrijk omdat zij weten dat armoede om meer draait dan geld. Wij hebben aangedrongen op een bredere visie op de inzet van ervaringsdeskundigen en zullen op korte termijn een avond organiseren om te horen wat ervaringsdeskundigen hier zelf over willen inbrengen. Dat zal in februari zijn.

Als PvdA hebben we ook steeds gepleit voor een pilot schuldenkwijting. Op korte termijn zal er een voorstel worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor een experiment met 100 huishoudens waarin wordt nagegaan of het kwijtschelden van schulden in bepaalde situaties een oplossing kan bieden. Het overnemen van schulden en het toepassen van kwijtschelding maken op dit moment al deel uit van de schuldhulpverlening. In het experiment zal het gaan om ook de restschuld volledig kwijt te schelden. Dit kan in onze ogen alleen met een persoonlijk en gezamenlijk met hulpverleners opgesteld plan van aanpak waarin aangegeven wordt hoe voorkomen kan worden dat opnieuw schulden gemaakt worden.

Wij wachten het plan van aanpak voor de pilot met spanning af. Maar onze inzet is een goed onderbouwd experiment die zowel kwantitatief als kwalitatief gevolgd wordt. Belangrijke punten die daarbij om aandacht vragen zijn: gaan mensen door het verdwijnen van de schulden weer meedoen aan de maatschappij, leidt het de pilot tot verlaging van maatschappelijke kosten op het gebied van bijvoorbeeld zorg en bijstand etc
Kortom: wat ons betreft heeft de armoedevisie veel goede plannen. Papier is echter geduldig, het is de uitvoering waar het op aan komt. Het belangrijkste is het terugbrengen van de menselijke maat. De PvdA zit er bovenop!