Nieuws uit de Leeuwarder PvdA fractie

30 april 2022

Het is alweer lente; tijd om jullie op de hoogte te brengen van wat er de afgelopen maanden speelde in de Leeuwarder PvdA-fractie. 

De fractie
De fractie werkt in een prima sfeer, discussieert inhoudelijk scherp en speelt het toch elke week klaar om binnen twee uur de vergadering af te ronden. Helaas gebeurt dit alles volledig digitaal en missen we het contact met elkaar en met allerlei andere mensen enorm. De fractieleden hebben zich de afgelopen tijd volop ingezet tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen- met teleurstellend landelijk resultaat.Maar natuurlijk houden we de moed erin! We gaan er dit laatste jaar van deze raadsperiode nog iets moois van maken. Alle fractieleden hebben een evaluatiegesprek gevoerd met het bestuur en beraden zich op doorgaan of niet in de volgende periode. Ook denken we na over: hóe nu verder, met zo’n verkiezingsuitslag? Daarover later meer.

Fractie in actie
Vrijwel dagelijks krijgen we mails en telefoontje van betrokken of bezorgde mensen. Of we ontdekken zelf een actuele kwestie. En natuurlijk komen we dan zo nodig in actie! Een selectie van onze acties. Hoe staat het met de brug in Warten? De automatische bediening is van de baan, dankzij ingrijpen van onze fractie

Ook in Wergea speelt ook al enige tijd iets met een brug. Lutz Jacobi en ik werden er op het ijs zelfs over aangesproken. Er is ooit overeengekomen dat er een extra brug zou komen ten behoeve van de nieuwe wijk. Dat loopt totaal niet soepel, bewoners die de brug ongeveer tegenover hun woning krijgen, maken zich zorgen over de wachtvoorzieningen, de doorvaart en de veiligheid. Lutz Jacobi en Lydia van Santen zijn daarover in gesprek gegaan met onze wethouder Hein de Haan en de ambtelijke dienst. De buurt heeft een petitie opgesteld. Dit heeft geleid tot uitstel van aanleg van de brug om genoemde problemen eerst op te lossen.

Mirka Antolovic over deze foto: “Deze is gemaakt een dag voordat ik voorgoed mijn geboorteplek zou verlaten. Als ik nu naar de foto kijk, herken ik mezelf niet. Normaal gesproken lach ik altijd op foto’s, maar hier niet, mijn blik is afwezig.”

Op 14 januari heeft Mirka in een Webinar haar persoonlijke verhaal gedeeld, in combinatie met de ingewikkelde geschiedenis van het gebied waar zij vandaan komt. Met dit Webinar heeft ze geld ingezameld voor de getroffen families in Petrinja (Kroatië) die alles kwijtraakten door een aardbeving. Gelukkig is met haar eigen familie alles goed. (Mirka Antolovic in 1992 en nu)

Als PvdA werken we aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Wij hechten veel belang aan het verkleinen van de stap vanuit de bijstand naar werk. Lydia van Santen heeft erop aangedrongen dat hier binnenkort in de raad uitgebreid bij stil gestaan wordt: wat doet de gemeente nu en hoe kunnen bijstandsgerechtigden beter geholpen worden uit de bijstand te komen, welke knelpunten en belemmeringen zijn er hoe kunnen die opgelost worden. De inzet van ervaringsdeskundigen hierbij vinden we belangrijk. Die avond komt er!

Wie is Jerrel Ramdat?                                                                                                                                             
Ongeveer twee jaar geleden heeft hij de stichting 058SamenSterk opgericht. Hij helpt mensen vooruit,
die in een isolement zijn beland, kampen met overgewicht of gewoon behoefte hebben aan beweging. De activiteiten die hij organiseert zijn niet leeftijdsgebonden, gratis en staan open voor elk niveau. Onlangs kreeg hij via de gemeente een vaste baan bij Stichting 058SamenSterk. Dirk Visser heeft zich enorm ingezet voor de plannen van Jerrel. (Foto rechts: felicitaties van Dirk aan Jerrel)

Mantgum: we krijgen van zowel voor – als tegenstanders van een bouwplan in dit dorp reacties en verzoeken om te reageren. Het bouwplan is een initiatief vanuit het dorp zelf, waar enkele anderen zich juist fel tegen verzetten. In onze ogen is het raadzaam om een reactie te bewaren tot dit plan via de gangbare weg besproken wordt in de raad. We vinden dat dit vooral mét het dorp moet worden opgelost.

Een delegatie van de fractie is in gesprek geweest met Plaatselijk Belang Goutum over bouwplannen De Hem, vanwege de zorgen over de negatieve effecten op de weidevogels. Hier zijn in een eerder stadium al duidelijke afspraken over gemaakt met alle belanghebbenden.

Handhaving rondom de partij bijeenkomst van Forum voor Democratie.
De meesten van jullie kennen de beelden: tijdens deze bijeenkomst hield men zich bewust niet aan de RIVM -richtlijnen. Er werd een polonaise gedanst en mensen omhelsden elkaar. Er is niet gehandhaafd en Cem Kaya heeft hierover namens de PvdA uitleg gevraagd aan het college.

Een beter toegankelijke en bereikbare overheid.
We herkennen het allemaal: je hoort iets over een situatie waarbij iemand geen gehoor krijgt bij de overheid, zich niet gehoord voelt of onrechtvaardig is behandeld. Mensen ervaren een kloof tussen overheid en samenleving. Vanuit deze gedachte hebben Femke Molenaar (GL) en ik het initiatief genomen om samen met de regisseur ‘andere overheid’ Hilde van der Iest (aangesteld door de raad) hier een symposium en een aantal vervolgbijeenkomsten over te organiseren. Bij de aftrap is de Nationale Ombudsman aanwezig. Het is de bedoeling met ambtenaren, raadsleden en diverse gasten in gesprek te gaan over dit hardnekkige verschijnsel. Als je zelf een casus ter bespreking wilt voorleggen, neem dan gerust contact op!

Klimaatalarm.
Op 13 maart was er een bijeenkomst over het Klimaat Alarm waar een aantal PvdA-ers aanwezig waren. https://klimaatmars2021.nl/
Het was een inspirerende bijeenkomst met fantastische sprekers waaronder Lutz Jacobi, in haar rol als directeur van de Waddenzee vereniging. Een andere spreker was Theunis Piersma. Hij hield ons voor, dat over 30 jaar misschien wel blijkt dat de hete zomer van 2020 achteraf de koudste zomer van de komende tijd was!

Raad en daad
Een paar hoofdpunten uit de raadsagenda vanaf januari

De LEA: Leeuwarder Energie Agenda
Iedereen wil een toekomst met schone, betaalbare energie. Leeuwarden wil dat in 2024 38% van haar energie duurzaam wordt opgewekt. De focus gaat uit naar de warmtetransitie en energiebesparing in de gebouwde omgeving en de opwek van duurzame energie. In haar bijdrage benadrukte Ursula de Voogd dat de rekening voor het halen van de duurzaamheidsdoelen niet bij de burgers mag belanden. Juist lokale initiatieven van burgers hebben onze voorkeur. We willen vooral niet nóg meer lelijke velden met zonnepanelen en hebben een motie mede ingediend voor meer zonnepanelen op parkeerplaatsen en daken. Een andere motie die we mede- indienden, ging over de CO2 uitstoot bij de sectoren industrie, mobiliteit en landbouw. De gemeente moet hier meer inzicht in verschaffen.

De toekomst van Zalen Schaaf: de inzendingen voor de prijsvraag zijn binnen en komen in april op de agenda van de raad.

WTC Cambuur. Er zijn nieuwe investeerders, dus met enige vertraging kan men nu door, maar er zijn wat lastige hobbels te nemen, o.a. financieel.

WMO. Met alle WMO-cliënten zijn nieuwe zorgafspraken gemaakt per 1 januari. Bauke Aalbers volgt deze ontwikkelingen van nabij en is onlangs bijgepraat door Amaryllis en Windkracht 058. Met de buurt- en dorpskamers loopt het nog niet zo goed, vooral door Corona waardoor er nauwelijks activiteiten met of door vrijwilligers mogelijk zijn.

Jongeren en Corona. Anneke Adema heeft tijdens een bijeenkomst over de Jeugdhulp, preventie en onderwijs uitdrukkelijk haar zorg uitgesproken over kinderen en jongeren, die minder goed in beeld zijn. Volgens een recent onderzoek is er een toename van kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld en is er vaker sprake van verwaarlozing. Toch neemt tegelijk de hulpvraag af. Men probeert zo goed mogelijk deze signalen op te pikken en op een laagdrempelige manier contact te leggen, bijvoorbeeld via de chatfunctie. Anneke heeft ook het initiatief genomen om mét de jongeren in gesprek te gaan, in plaats van óver ze te praten. Wordt vervolgd!

De Volkshuisvestingsvisie 2021. Sander Douma heeft hier een helder betoog over gehouden. De gemeente Leeuwarden wil bestaande en nieuwe wijken meer mengen en heeft hierover prestatieafspraken gemaakt met corporaties en zorginstellingen. De PvdA vindt dit een uitstekend plan. Alleen het tempo mag omhoog. Dat is goed voor kwetsbare wijken en voor mensen die nu geen betaalbare huurwoning kunnen vinden. Een opiniestuk hierover van Sander en Mohammed Benmhammed is geplaatst in het Friesch Dagblad

Friesch Dagblad, 9 februari 2021
Het gedenkbos: een initiatief van Ursula de Voogd. Een gedenkbos is een plek waar mensen een boom kunnen planten ter nagedachtenis aan een persoon. Later kwam daar ook de wens bij van een ‘bos der Omarming’ voor overleden kinderen. Een mooie nalatenschap van een raadsperiode met vele gedenkwaardige gebeurtenissen, van Culturele hoofdstad tot Corona!

Tot besluit                                                                                                                                          
We zijn allemaal aan het wandelen geslagen omdat we nu eenmaal verder weinig kunnen. Jerrel Ramdat van 058 SamenSterk kreeg van onze fractie het wandelboekje ‘Leeuwarden. Natuurlijk!’ om te gebruiken voor zijn wandel- en fietsgroepen.

Daarin staan 12 wandel- en fietsroutes vanuit Leeuwarden met allerlei mooie plekken en weetjes. Auteur van dit boekje: Anneke Oosterman, PvdA lid én mijn moeder, die dit boekje in 2019 op haar 79e schreef.Wil je ook zo’n boekje voor een bijzondere wandeling? Mail ons even als je het wilt bestellen of ga naar van der Velde (op afspraak).Eén van de wandelingen gaat langs de Prinsentuin (foto rechts)

Nog vragen, tips of opmerkingen? Mail ons: [email protected]
Namens de Leeuwarder PvdA-fractie
Eline de Koning, fractievoorzitter