Op bezoek in Grou

4 juni 2023

Op zaterdag 20 mei hebben we met 11 actieve PvdA’ers Grou bezocht. Voordat we met mensen op straat in gesprek zijn gegaan, hebben we eerst een gesprek gehad met Enny van de Wiel van Grou 2030 (https://grou2030.nl). We spraken over de droom voor Grou, inspirerende activiteiten en een aantal actuele onderwerpen die spelen in het dorp. Grou 2030 werkt nauw samen met verschillende partijen, waaronder de gemeente Leeuwarden en lokale organisaties. Ze streven naar samenwerking met de scholen in het dorp, waarvoor al contacten zijn gelegd. Enny heeft de wens om nu daadwerkelijk een afspraak te maken, omdat het betrekken van de jeugd bij de droom van Grou 2030 van essentieel belang is.

De actuele onderwerpen die we hebben besproken, worden ook door de inwoners herkend. Het gaat dan onder andere over de woningbouw op het Halbertsmaterrein, het parkeerprobleem in het centrum en de ontwikkelingen van de Dorpscoöperatie en het MFC. Verder is men zeer positief over het terugdringen van het tweede woningbezit. Dit wordt door iedereen die we hebben gesproken gezien als een positieve beslissing.

De ontwikkelingen rondom het Halbertsmaterrein zijn bij iedereen bekend en de nieuwe woningbouw wordt als positief ontvangen. Men kijkt nieuwsgierig uit naar de komende planning. Echter, de bekendheid van de Dorpscoöperatie en Grou2030 is beperkt. Sommige mensen kennen het niet of hebben er slechts vaag iets over gehoord. In gesprek hierover zijn de inwoners echter wel positief over deze onderwerpen.

We worden enthousiast ontvangen door de mensen die we spreken. Men verwacht niet direct een politieke partij aan de deur of op straat, maar de gesprekken worden gewaardeerd. Er is gesproken over het parkeerprobleem in het centrum en direct daarbuiten, wat opnieuw wordt benoemd als een groot probleem. Parkeren buiten het centrum wordt genoemd als mogelijke oplossing. Er wordt opgemerkt dat de staat van het groenonderhoud de laatste jaren is achteruitgegaan. Hier zal in de komende tijd meer aandacht aan besteed worden met als doel zichtbare verbetering te realiseren. We hebben ook gesproken over een buurttuin midden in de wijk. In plaats van garages zijn de bewoners erg blij met deze gezamenlijke buurttuin. De tuin biedt niet alleen gezonde groenten, maar ook waardevolle contacten met de buren. Dit zijn initiatieven die de PvdA van harte ondersteunt!

Sommige bewoners willen graag verhuizen naar kleinere woningen in Grou, maar zijn nog onzeker over de locatie. Deze behoefte sluit aan bij de ontwikkelingen van de Woonzorgvisie die onlangs in de gemeenteraad besproken is. Het feit dat er veel leegstaande winkelpanden in het centrum zijn, is echter geen goed teken en verdient aandacht.

Tot slot zijn er drie punten waar de PvdA aandacht voor wil vragen:

  1. Het strandje en de diversiteit van speelmogelijkheden: Inwoners geven aan dat het belangrijk is om het water schoon te maken en te houden, en om na te denken over verschillende speelmogelijkheden. Er wordt opgemerkt dat het water te diep is voor peuters en daardoor gevaarlijk kan zijn. Bovendien is de bodem vervuild met objecten zoals fietsen, wat ook gevaarlijk is. De PvdA zal hierover vragen stellen vervolgens actie ondernemen.
  2. Toegankelijkheid van het water voor vissers langs het Nijdjip en de toegankelijkheid van de groene zone in de buurt van de tennisbanen: De Grouster Hengelsport Vereniging en Sportvisserij Friesland hebben hier al aandacht voor gevraagd. De PvdA is benieuwd naar de stand van zaken en of er in samenwerking met deze verenigingen stappen kunnen worden ondernomen om de toegankelijkheid te verbeteren. Vanuit de gemeente Leeuwarden is inmiddels de toezegging gedaan contact op te nemen met de vissers om de situatie te bespreken en de mogelijkheden in kaart te brengen.
  3. Behoefte aan gezamenlijke activiteiten in verschillende buurten: Op sommige plekken is het buurtverenigingsleven verminderd en worden er incidenteel activiteiten per straat georganiseerd, terwijl er veel behoefte is aan gezamenlijke activiteiten in de gehele wijk. De PvdA wil hier aandacht voor vragen, vooral in de buurten waar dit moeilijk van de grond komt. Het signaal is al gedeeld met de betreffende organisaties, maar er kunnen nog verdere acties worden ondernomen.

Op zaterdag 24 juni brengt de PvdA Leeuwarden een bezoek aan de wijk Bilgaard!