Vragen PvdA-raadsfractie aan college van B&W over bewoners die hier legaal zijn maar geen nationaliteit hebben

30 april 2022

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden.

De samenleving kent tal van minderheden. Gelukkig hebben de meeste minderheden belangenbehartigers: mensen die opkomen voor het belang van die groep. Los van de vraag of hun wensen worden gehonoreerd, zij worden tenminste gehoord

De groep burgers voor wie helemaal niemand opkomt en wiens stem niet wordt gehoord zijn de mensen die legaal in Nederland verblijven maar geen nationaliteit hebben. Zij kunnen geen paspoort aanvragen, een hypotheek nemen, trouwen, een bankrekening openen of gebruikmaken van het stemrecht.

In Trouw van 2 december j.l. stond het bericht dat de gemeente Utrecht deze groep mensen concreet wil helpen door aan de hand van hun dossier te bekijken of erkenning als staatloze mogelijk is. Dat is sowieso beter dan geregistreerd te staan met ‘nationaliteit onbekend’. In de gemeente Utrecht wonen 900 mensen die legaal zijn maar geen nationaliteit hebben. Zij worden geholpen door een Expertgroep Staatloosheid die alle kennis rond deze problematiek verzamelt. Foto: Evelien Vehof

De PvdA-raadsfractie heeft de volgende vragen:

  1. Als de gemeente Utrecht 900 mensen kent die hier legaal wonen maar geen nationaliteit hebben, dan gaat het in de gemeente Leeuwarden ook al gauw om enige honderden personen. Is het bij het college bekend om hoeveel mensen het in de gemeente Leeuwarden gaat?

  2. Is het college bereid om de aanpak die in de gemeente Utrecht wordt voorgenomen na te volgen en daarover in contact te treden met de hierboven bedoelde Expertgroep?

  3. Zo nee, welke mogelijkheden ziet het college dan om de uitzichtloze positie waarin deze groep verkeert te verbeteren?

Namens de PvdA fractie

Cem Kaya